ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady ochrany soukromí společnosti REDE s.r.o. , se sídlem Praha 6 - Dejvice, Na Beránce 57/2, PSČ 16000, IČO: 28923014, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 153383  (dále jen „REDE“ nebo „my“).

Naše služby můžete využívat mnoha způsoby, například můžete používat náš eshop, prohlížet naše stránky nebo se obrátit na naši podporu. Když využíváte naše služby nebo nám jinak poskytujete informace o své osobě, například když vytváříte svůj profil, informace o vás používáme k tomu, abychom mohli řádně poskytovat své služby, abychom své služby zlepšovali a poskytovali vám relevantní odpovědi na vaše otázky.

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud vám není alespoň 16 let, nepoužívejte naše internetové stránky bez svolení a dohledu svého zákonného zástupce.

Je důležité, abyste při využívání našich služeb plně rozuměli tomu, jak a proč zpracováváme vaše údaje, a abyste si byli vědomi svých práv.

V těchto zásadách ochrany soukromí společnosti REDE (dále jen „Zásady“) uvádíme:

 • jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem;
 • jak shromážděné údaje používáme a na jakém právním základě;
 • jak dlouho zpracováváme shromážděné údaje;
 • kdo má ke shromážděným údajům přístup; a
 • jaká máte práva v souvislosti se shromážděnými údaji a jak je uplatnit.

Snažili jsme se všechno popsat co nejjasněji a nejsrozumitelněji, přesto, pokud nevíte, co se myslí některými pojmy, jako například osobní údaje, IP adresa nebo cookies, doporučujeme, abyste se nejdříve seznámili se slovníkem klíčových pojmů v příloze A těchto Zásad. Pokud vám něco stále nebude jasné, můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí sekce kontaktů na našich internetových stránkách.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM?

Údaje, které o vás shromažďujeme, se liší podle toho, zda jste fyzická osoba, která se v eshopu REDE nakupuje („Uživatel“) nebo zástupce prodejce, který v eshopu REDE prodává produkty („Prodejce“).

Pokud jste Uživatel nebo i Prodejce, shromažďujeme o vás tyto údaje:

 • Údaje, které nám poskytnete. To zahrnuje vaše osobní údaje, které nám poskytnete, když nás kontaktujete, když se přihlašujete do eshopu REDE nebo když požádáte o podporu. Obvykle nám tyto údaje poskytnete tím, že vyplníte a odešlete formulář na našich internetových stránkách, tím, že se přihlásíte do eshopu REDE pomocí vašeho účtu; tím, že uvedete údaje ve svém profilu, vyplněním průzkumu spokojenosti, vyplněním smlouvy nebo ve vašich žádostech o podporu. Tímto způsobem nám můžete poskytnout své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození. Pokud jste se obrátili na naši zákaznickou podporu, shromažďujeme údaje o vašich osobních požadavcích. Abychom zlepšili poskytování svých služeb a zákaznickou podporu, používáme také záznamy vašich telefonních hovorů, pokud se nám rozhodnete zanechat hlasovou zprávu.
 • Údaje, které získáváme, když využíváte naše služby. Údaje o tom, jak používáte naše služby, shromažďujeme na základě různých skutečností, od návštěv našich internetových stránek po užívání eshopu REDE. Jedná se o tyto údaje:
  • Údaje o vaší aktivitě na našich internetových stránkách. K analýze provozu na našich internetových stránkách používáme soubory cookies. Když se pohybujete na našich internetových stránkách, zaznamenáváme vaši aktivitu, jako například počet zhlédnutých stránek, délka návštěvy, jaké stránky byly navštíveny, opakované návštěvy apod. Tyto údaje nikdy nespojujeme s žádnými vašimi osobními údaji, jako například s údaji, které vyplníte do formulářů na našich internetových stránkách, nebo s vaší IP adresou. Více informací o používání souborů cookies naleznete v příloze B těchto Zásad.

V případě, že jste Prodejce, získáváme osobní údaje pouze o fyzických osobách, kteří jsou buď zaměstnanci Prodejce a nebo pokud je sám Prodejce fyzickou osobou. V některých situacích můžeme být zpracovatelem a nikoliv správcem osobních údajů, kdy správcem těchto osobních údajů je sám Prodejce.

JAK SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE POUŽÍVÁME A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ?

Shromažďované informace používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby, zejména abychom vám umožnili se připojit k eshopu REDE a správně s ním pracovat, abychom vám dali příležitost poskytnout o vás nejrelevantnější informace, abyste získali poptávaný produkt, nebo naopak, abychom Prodejcům umožnili najít zájemce o jejich produkty. Dále vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom udržovali, chránili a dále zlepšovali eshop REDE.

Shromážděné údaje včetně vašich osobních údajů dále používáme za účelem ochrany oprávněných zájmů sebe a ostatních Uživatelů našich služeb.

Můžeme použít vaši e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení o našich službách, jako jsou oznámení o plánovaných změnách nebo vylepšeních.

Údaje získané ze souborů cookies používáme ke zlepšování uživatelské zkušenosti a celkové kvality našich služeb. Za tímto účelem využíváme služby externích poskytovatelů jako například Google Analytics a jiné služby uvedené v příloze B těchto Zásad.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů se liší podle toho, zda jste Uživatel, nebo Prodejce:

 • Pokud jste Prodejce, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění naší vzájemné smlouvy, plnění našich právních povinností a ochrany našich oprávněných zájmů.
 • Pokud jste Uživatel, zpracováváme vaše osobní údaje taktéž za účelem plnění naší vzájemné smlouvy, plnění našich právních povinností a ochrany našich oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto oprávněných zájmů:

 • abychom vás mohli kontaktovat v kontextu našich vzájemných obchodních vztahů včetně přímého marketingu;
 • zvyšování kvality našich služeb;
 • oprava chyb, k nimž dochází při užívání našich služeb;
 • pořizování záloh a zajištění možnosti obnovy systému a údajů v případě výpadku služby;
 • ochrana právních nároků společnosti REDE a našich ostatních zákazníků;
 • hodnocení kvality našich služeb na základě Vámi vyplněného dotazníku o spokojenosti;
 • hodnocení úspěšnosti marketingových akcí, kterých jste se zúčastnili a
 • efektivní zákaznická podpora a realizace.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje vždy uchováváme a zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. Například, pokud se rozhodnete smazat svůj účet v eshopu REDE, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu dalších 30 dnů, pro případ, že se rozhodnete svůj účet obnovit, a po uplynutí této lhůty vaše osobní údaje odstraníme.

Upozorňujeme, že nemůžeme smazat údaje, které si o vás mohl uložit Prodejce, kterého jste kontaktovali, v souvislosti s nákupem jeho produktů. O výmaz těchto údajů musíte požádat přímo příslušného Prodejce.

Upozorňujeme, že v některých případech můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu, zejména pokud to vyžaduje zákon (například předpisy daňového práva) nebo pokud to bude třeba pro ochranu našich oprávněných zájmů (například v případě, že mezi námi probíhá soudní spor a my potřebujeme tyto údaje, abychom prokázali, že jste byli naším zákazníkem). V těchto případech uchováváme pouze osobní údaje nezbytné pro tyto účely a vymažeme je, jakmile to bude možné.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Společnost REDE se stará o ochranu Vašich osobních údajů a nikdy vaše osobní údaje neprodává třetím osobám. Když nakupujete produkty u Prodejců, předáme vaše osobní údaje tomuto Prodejci, aby Vám mohl produkty doručit. Prodejce umožňujeme přístup k vašim údajům, protože je to nezbytné k tomu, aby s vámi mohl komunikovat jako se svým zákazníkem.

Za výše uvedenými účely můžeme také v nezbytném rozsahu předávat vaše osobní údaje třetím osobám (vizte níže).

Jak je vysvětleno výše, vaše osobní údaje budou sdíleny s Uživateli a Prodejci registrovanými v eshopu REDE. Pokud jste Uživatel, vaše osobní údaje uvidí pouze Prodejci, u nichž kupujete zboží. Pokud jste Prodejce, ostatní Uživatelé uvidí vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud od Vás kupujíc produkty a Vaše osobní údaje potřebují k tomu, aby věděli od koho produkty kupují a jak s Vámi případně komunikovat.

Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet s poskytovateli cloudových služeb, kteří zajišťují předávání dat mezi námi a Vámi, našimi servisními techniky a partnery, kteří poskytují služby podpory a údržby, našimi developery, právními poradci pro případ přípravy smlouvy nebo řešení sporu a externím účetním a daňovým poradcům.

Údaje o vašem užívání eshopu REDE můžeme sdílet s třetími osobami, které nám poskytují komunikační a marketingové služby.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze na základě odpovídajících smluv s těmito osobami, abychom mohli sledovat, jak tyto třetí osoby zachází s vašimi osobními údaji.

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zajistit bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá povinnost a závazek. Snažíme se proto přijmout nejlepší možná bezpečnostní opatření a zabránit zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do vašich osobních údajů. Abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, přijali jsme tato opatření:

 • Zásada závislosti na míře rizika. Budeme pravidelně přezkoumávat rizika pro bezpečnost informací v souvislosti s osobními údaji, abychom zajistili, že je naše zabezpečení osobních údajů na dostatečné úrovni.
 • Organizační bezpečnost. Klademe důraz na zabezpečení vašich osobních údajů proti riziku lidské chyby, zejména:
  • zavedli jsme a dodržujeme zásady a jiné dokumenty vnitřní bezpečnosti;
  • zaměstnancům a ostatním pracovníkům poskytujeme pravidelná školení o pravidlech práce s osobními údaji a riziky pro bezpečnost informací;
  • smluvně nastavujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích osob, které mají přístup k vašim osobním údajům;
  • zavedli jsme a dodržujeme standardizované postupy pro práci s vašimi osobními údaji.
 • Technická opatření. Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, zavedli jsme důležitá technická opatření, zejména:
  • antivirové řešení k ochraně serveru před malwarem;
  • řešení bezpečnosti sítě spojující firewally, nastavení sítě a další technologie;
  • šifrování přenosů údajů v eshopu REDE pomocí protokolu HTTPS;
  • veškeré osobní údaje jsou uloženy v SQL databázi na serveru na území EU/EHS;
  • zálohujeme kritickou infrastrukturu a data.
 • Fyzické zabezpečení. Pro ochranu osobních údajů uložených v písemné podobě a fyzickou ochranu výpočetních zařízení:
  • kontrolujeme přístup do databází obsahujících vaše osobní údaje;
  • zabezpečili jsme své prostory a úložiště osobních údajů.

VÝKON VAŠICH PRÁV

V souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů máte tato práva:

 • a) právo na přístup k osobním údajům;
 • b) právo na opravu;
 • c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • d) právo na omezení zpracování;
 • e) právo na přenositelnost osobních údajů;
 • f) právo vznést námitky proti zpracování; a
 • g) právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

Tato práva jsou zde vysvětlena, abyste měli jasnější představu o tom, co znamenají. Veškerá svá práva můžete uplatnit tak, že nám napíšete na emailovou adresu [*]. Můžete podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právem na přístup se rozumí, že nás můžete kdykoli požádat abychom potvrdili, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, či nikoli, a pokud ano, máte právo na přístup k veškerým takovým údajům a na informace o tom, za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou zpracovávány, kdo k nim má přístup, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, odkud jsme vaše osobní údaje získali a zda je zpracováváme za účelem automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Právem na opravu se rozumí, že nás můžete kdykoli požádat abychom opravili či doplnili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právem na výmaz se rozumí, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje, pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány; ii) zpracování je nezákonné; iii) vznášíte námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; iv) jsme povinni tak učinit na základě zákonné povinnosti nebo v) odvolali jste svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (za předpokladu, že tyto osobní údaje byly zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu).

Právem na omezení zpracování se rozumí, že dokud nevyřešíme sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právem vznést námitku se rozumí, že máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, zejména pro účely přímého marketingu. Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje nadále nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 6. 2021.

PŘÍLOHA A

SLOVNÍK KLÍČOVÝCH POJMŮ

Eshop REDE

je systém vyvinutý společností REDE pro umožnění prodeje produktů ze strany Prodejců a k nákupu produktů ze strany Uživatelů.

Soubory cookies

soubor cookie je malý textový soubor, který ukládají internetové stránky na Vašem zařízení prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Většina internetových stránek na světě používá Soubory cookies. Více informací o Souborech cookies naleznete v příloze B těchto Zásad.

Firewall

firewall je součást počítačové sítě, která zvyšuje bezpečnost síťového provozu a chrání zařízení před útoky zvenčí.

IP adresa

IP adresa zařízení je identifikační číslo zařízení, které využívá internetový protokol.

Malware

malware je škodlivý počítačový program, jehož účelem je proniknout do počítačové sítě a poškodit ji či ukrást data.

Osobní údaje

osobními údaji se rozumí veškeré informace o Vaší osobě, které zpracováváme a na jejichž základě je možno Vás přímo či nepřímo identifikovat.

Štít na ochranu soukromí

štít na ochranu soukromí je nástroj zajišťující odpovídající ochranu osobních údajů předávaných do Spojených států amerických. Tento nástroj vytvořila Evropská komise ve spolupráci se státními orgány Spojených států amerických.

Zařízení

zařízení je osobní počítač, server nebo mobilní zařízení včetně tabletů.

 

PŘÍLOHA B

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

CO JSOU TO SOUBORY COOKIES?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky uloží do vašeho počítače či mobilního zařízení, když je začnete používat. Stránky si například budou pamatovat vaše preference a úkony, které jste provedli (jako například přihlášení, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazení), aby nebylo potřeba je vždy znovu nastavovat a aby bylo prohlížení stránek snazší a pohodlnější.

PROČ POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?

Naše internetové stránky, jako skoro všechny velké internetové stránky na světě, používají Soubory cookies k tomu, aby jejich prohlížení bylo uživatelsky co nejpohodlnější. Soubory cookies zejména pomáhají:

 • našim internetovým stránkám fungovat tak, jak očekáváte;
 • zrychlit a lépe zabezpečit naše internetové stránky;
 • umožnit vám sdílet zprávy na sociálních médiích;
 • neustále zlepšovat naše internetové stránky;
 • zefektivnit náš marketing.

Soubory cookies nepoužíváme k/ke:

 • shromažďování zvláštních kategorií osobních údajů;
 • předávání osobních údajů třetím osobám; ani
 • získávání provize z prodeje.

Níže se dozvíte více o všech různých Souborech cookies, které používáme.

VÍCE INFORMACÍ O SOUBORECH COOKIES

SOUBORY COOKIES SLOUŽÍCÍ K TOMU, ABY INTERNETOVÉ STRÁNKY SPRÁVNĚ FUNGOVALY

Některé Soubory cookies používáme k tomu, aby naše internetové stránky správně fungovaly, například:

 • aby zjistily, zda jste se přihlásili, či nikoli;
 • aby si pamatovaly vaše nastavení vyhledávání;
 • aby si pamatovaly, zda jste přijali naše obchodní podmínky;
 • aby vám umožnily přidávat na naše internetové stránky komentáře;
 • aby si pamatovaly, jestli jsme vám už pokládali určitou otázku (např. že jste se rozhodli nepoužívat naši aplikaci nebo vyplnit dotazník).

Bohužel, jediný způsob, jak zabránit používání těchto Souborů cookies, je přestat používat naše internetové stránky nebo úplně zakázat Soubory cookies ve vašem prohlížeči.

FUNKCE TŘETÍCH OSOB

Naše internetové stránky, jako většina internetových stránek, také zahrnují funkce třetích osob. Běžným příkladem je zapojení funkce přehrávání videa do našich internetových stránek. Smazání Souborů cookies pravděpodobně způsobí, že tyto funkce třetích osob přestanou fungovat. Pokud si nepřejete používat Soubory cookies třetích osob nebo nechcete abychom ukládali Soubory cookies třetích osob na vašem zařízení, můžete tuto možnost zvolit v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Naše internetové stránky používají tyto Soubory cookies třetích osob:

Dopady na soukromí v této oblasti se liší v závislosti na konkrétní sociální síti a závisí na vašem nastavení soukromí v těchto sociálních sítích.

Cookies pro statistiky návštěv

Používáme Soubory cookies k tomu, abychom získávali statistické údaje o tom, kolik lidí navštívilo naše internetové stránky, jaký druh technologie používají (např. Mac nebo Windows, což nám pomáhá určit, jestli naše internetové stránky s určitými technologiemi nefungují tak, jak by měly), jak dlouhou dobu strávili na našich internetových stránkách, jakou stránku si prohlíželi apod. To nám pomáhá naše internetové stránky neustále zlepšovat. Tyto takzvané „analytické“ programy nás také informují o tom, jak se lidé dostali na naše internetové stránky a jestli tam jsou poprvé.

Používáme tyto služby:

 • Google Analytics

ZÁKAZ NEBO OMEZENÍ SOUBORŮ COOKIES

Obvykle můžete zakázat Soubory cookies tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby je odmítal. Pokud tak učiníte, pravděpodobně tím omezíte funkčnost našich a mnoha dalších internetových stránek, protože Soubory cookies jsou běžnou součástí většiny moderních internetových stránek.