Pravidla užívání a sdílení webového rozhraní e-shopu REDE provozovaných na stránkách www.trhyredhost.cz a www.rede.cz (dále jen „e-shop REDE") provozovatel: REDE s.r.o. (dále jen „provozovatel") 

Registrací a užíváním internetového serveru a uživatelského webového rozhraní na www.trhyredhost.cz a www.rede.cz (dále jen „e-shop REDE"), dává provozovatel souhlas s užíváním všem uživatelům za podmínek uvedených v písemné podobě souhrnu smluvního ujednání stanovených níže. Níže uvedená souhrnná smluvní ujednání mezi provozovatelem REDE s.r.o. a registrovaným i neregistrovaným uživatelem smluvně zavazují tyto strany k jejich dodržování.

Úpravy podmínek souhrnného smluvního ujednání nabývají platnosti a účinnosti vždy od doby aktualizovaného a zveřejněného znění a to včetně jednotlivých dodatků k tomuto souhrnnému smluvnímu ujednání.

 

Souhrnná smluvní ujednání pro užívání webového prostoru uživateli:

 

I. Obchodní podmínky

 

 • www.trhyredhost.cz a www.rede.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup spotřebního zboží včetně zboží použitého, dále uměleckého zboží a zboží z vlastní produkce a ruční domácí výroby, které je realizováno koupí, prodejem, popřípadě mimo finančním plněním mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel serveru není výrobcem a ani prodejcem zboží, vyjma položek, prodávajících pod svým jménem a pod svou specifickou a nezaměnitelnou identifikací, kde se na něj vztahují veškeré podmínky jako na jakékoliv jiné uživatele e-shopu REDE. 
 • Registrace na e-shopu a nabídka, prodej a koupě se řídí podmínkami souhrnného smluvního ujednání a jeho dodatků, uvedených níže, které se vztahuje na všechny uživatele bez výjimky. 
 • Vystavení a prezentace zboží prodávajícího na e-shopu REDE je zcela zdarma. 
 • Prodejce platí provozovateli e-shopu REDE měsíční poplatek za poskytnutí služby 
 • Provozovatel má právo na krátkodobé výpadky e-shopu REDE z důvodu údržby, nebo výpadku poskytovatele hostingu.   

 

II. Finanční plnění a provize za použití e-shopu REDE a jejich vyúčtovávání

 

 • Prodávající ( PRODEJCE ) je povinen uhradit provozovateli serveru REDE poplatek za poskytnutí služby prodejního virtuálního místa. A to vždy na kalendářní měsíc. Poplatek za měsíc Viz. Kapitola ceník:II.I. Ceník

 

300,-Kč jednorázově při registraci

50,-Kč / měsíc: zaváděcí cena pro nové prodejce na dva měsíce.

200,-Kč / měsíc: standardní cena pro prodejce.

500,-Kč / měsíc: cena pro prodejce s větším množství zboží a objemem dat s tím spojených, po dohodě.

 

Výběr poplatků a kontrolu bude provádět paní Štěpánka Tošilová. 

( Do odvolání platí bez poplatkové období pro všechny prodejce, všichni prodejci mají po toto období užívání E-shopu REDE zcela zdarma, registraci 300,- Kč je nutné uhradit )

 

III. Reklamace a řešení sporu při obchodování

 

 • Provozovatel není odpovědný za prodávané zboží (jako např: evidenci, popis a vyobrazení zboží, jeho užitné vlastnosti a kvalitu nebo zda je reálné, že dodavatel objednané zboží dodá. Veškeré obchodní transakce jsou vždy věcí prodávajícího, kupujícího a případně i jiných stran příslušného obchodu, které si prodávající a kupující určili. 
 • Provozovatel není odpovědný za chybné, či účelově zfalšované registrace vč. kontaktů registrovaných i neregistrovaných účastníků (všech uživatelů). 
 • Provozovatel uvádí, že nemá žádné zákonné možnosti příslušnou identitu ze žádného z uživatelů a to jak registrovaného tak neregistrovaného ověřit.

 

IV. Všeobecná a ostatní ujednání

 

 • Provozovatel neprovádí žádnou cenzuru a ani autocenzuru v rámci provozování e-shopu REDE. Veškerá činnost provozování je v souladu se zákonem o svobodě slova, včetně případných komentářů uživatelů, pokud pro takovéto bude vyhrazen prostor. Provozovatel může reagovat na příspěvky všech uživatelů, kteří by u určité položky uvedli, že posuzují obsah závadným (např. škodlivé zboží a u komentářů např. vulgarity a urážky, vč. rasových) anebo ty které uzná sám provozovatel či jím určený správce serveru, že jsou v rozporu s tímto souhrnným smluvním ujednáním, popř. v rozporu s příslušnými zákony ČR a takovéto obsahy může bez udání důvodu a bez dalších náhrad příslušným uživatelům ihned vymazat. V případě, že dojde díky vložení takovéhoto závadného obsahu uživatelem k poškození dobrého jména e-shopu REDE popř. k dalším škodám, má provozovatel po uživateli právo žádat adekvátní náhradu a případně i omluvu. První návrh je vždy mimosoudní k rychlému urovnání sporu a v případě, že není možnost takovéto mimosoudní domluvy, má provozovatel právo domáhat se náhrady, odškodnění a případně i ušlého zisku soudní cestou. 
 • Všichni uživatelé e-shopu REDE se registrací vč. potvrzení souhlasu se souhrnnými smluvními ujednáními zavazují dodržovat právní řád ČR a jsou si vědomi následků, které by jejich protiprávním jednáním mohly vzniknout.
  Obchodní podmínky mezi dodavatelem a kupujícím se řídí příslušným občanským popř. obchodním zákoníkem. Pokud jsou uvedeny i ostatní individuální obchodní podmínky a všeobecné podmínky u konkrétního dodavatele, pak se obě strany jak prodávající, tak kupující řídí i těmito podmínkami.
   

 

V. Na e-shop REDE je přísně zakázáno vkládat a zveřejňovat následující věci

 

 • Zákaz zveřejňovat reklamu, webové URL adresy a kontakty, mimo těch, které jsou u každého zákazníka zveřejňovány v rámci jeho profilu na e-shopu REDE, které byly vyplněny při editaci, každého registrovaného účastníka.
 • Padělky, kopie a zboží, u kterého se dá předpokládat, že pochází z trestné činnosti.
 • Tam kde je požadována neúměrná platba / záloha předem.
 • Půjčování peněz, oddlužení a obdobné služby.
 • Kopie všech dokladů a i jiných úředních dokumentů.
 • Pornografie a erotické služby.
 • A veškeré zboží a služby, které jsou v České republice zakázané prodávat přes elektronický obchod.

Při porušení těchto podmínek budeme s prodejcem řešit individuálně, při opakovaném nerespektovaní, bude účet prodejce bez náhrady zrušen, finanční platba za poskytnutí služeb e-shopu REDE nebude vrácena.